Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

6127 1735 500
Reposted fromMadristas Madristas viaAtencyjna Atencyjna

September 29 2017

September 14 2017

Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— nietzsche
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadaises daises
5702 04ab

March 28 2017

8189 4b56
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadaises daises

February 24 2017

1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viajeannes jeannes

February 13 2017

Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium viaAtencyjna Atencyjna
4378 a7e2
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaherpermission herpermission
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
8077 b562 500
Reposted fromgrass grass viayourheartbeat yourheartbeat

July 07 2015

Wish I could wear you every day for work...
— my man XX
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka

June 29 2015

1954 3b24 500
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaagta13 agta13

June 27 2015

0834 7650
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl